myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com โครงการถวายพระไตรปิฏก ๙ ประเทศ http://mkmcu.net/article/topic-62777.html <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px;"><img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/index.jpg" style="opacity: 0.9; width: 120px; height: 150px;" /></strong><br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>โครงการ&nbsp;ถวายพระไตรปิฏกเพื่อสืบทอดศาสนธรรมแห่งพระพุทธศาสนา </strong></span></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>จาริกแสวงบุญถวายพระไตรปิฎก สืบสานพุทธศาสนธรรมคำสั่งสอน</strong></span></span><br /> <span style="font-size:16px;"><strong>เมืองยอง-เมืองเชียงตุง สัมผัสอารยธรรม ไตลื้อ ไตขึน</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2561</strong></span></span> <hr /></div> <div> <div><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px;">1. ชื่อโครงการ</strong></span></span><br /> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ถวายพระไตรปิฎก 9 ประเทศ<br /> <br /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px; text-align: center;">2.&nbsp;</strong><span style="line-height: 20.8px;"><strong>ผู้รับผิดชอบ&nbsp;&nbsp;</strong></span></span></span></div> <div><span style="line-height: 20.8px;"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>โครงการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง&nbsp;มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่&nbsp;วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่</span></div> <div><br /> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="line-height: 20.8px;">3.<span style="line-height: 20.8px;">&nbsp;ระยะเวลาในการดำเนินการ</span></span></strong><br style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- ทุกปีการศึกษา</span></span><br /> <br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;"><strong>4. ลักษะโครงการ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- เป็นโครงการต่อเนื่อง</span></span><br /> <br /> <span style="line-height: 20.8px;"><span style="line-height: 20.8px;"><strong>5.</strong></span><strong style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.8px;">&nbsp;</strong><strong style="line-height: 20.8px;">หลักการเเละเหตุผล</strong><br /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พระภิกษุสามเณร&nbsp;ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้สละเพศแห่งฆราวาสสู่ความเป็นสมณะศากยบุตร ถือความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสุขสงบภายในและแผ่กระจายเป็นประโยชน์สุขต่อมหาชน (พหุชน หิตาย พหุชน สุขาย) ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจึงมีหน้าที่หลักคือการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ กล่าวคือต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติ และนำหลักที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาประชาชนให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม&nbsp;</span><span style="line-height: 20.8px;">หากแต่ในปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพุทธทายาทสืบทอดและสนองพุทธเจตนารมณ์ดังกล่าว กำลังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก</span><br style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ดังนั้น หากในวันนี้ เรามุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยประสานกับระบบการศึกษาที่มีอยู่&nbsp;เชื่อว่าจะสามารถสร้างเพชรเม็ดงามที่จะช่วยเป็นกำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นที่พึงพิงของสถาบันสงฆ์ในอนาคต นำความสุขสงบและสันติสู่บุคคล สังคม และประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป&nbsp;มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการรากแก้วพุทธทายาทขึ้น เพื่อสร้างศาสนบุคคลให้ทำหน้าที่ดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป</span></span><br style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <br /> <strong style="color: rgb(128, 128, 149); font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 1.2em;">6.วัตถุประสงค์<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </strong>1.&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">เพื่อระดมทุน ให้เป็นกองทุน</span><i style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;<strong>&#39;</strong></i><strong style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">พุทธทายาท&rdquo;</strong><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">&nbsp;มุ่งสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">2. เพื่อสร้างพุทธทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มชนในสังคม<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">3. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีพุทธอุดมการณ์และสัมมาปฏิบัติ<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;และสังคม<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(128, 128, 149);">5. เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ</span></div> <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: 20.8px; margin-left: 40px;"><img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.png" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; line-height: 20.8px; text-align: center; width: 600px; height: 95px;" /></p> <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: 20.8px; margin-left: 40px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="color: rgb(128, 128, 149); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; line-height: 20.8px; margin-left: 40px;"><img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87/13907068_1029094140530879_7161546267646769789_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/IMG_2302.JPG" style="width: 500px; height: 281px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3-copy.png" style="width: 500px; height: 353px;" /><br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/14440823_1071892242917735_1812089614507102158_n.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /><br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13516318_301698403505750_8205667030296318863_n.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /><br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13600191_1008320562608237_498540910318481977_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87/24131135_1482866758486946_8563355309562449650_n.jpg" style="width: 500px; height: 200px;" /><br /> <br /> <strong style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);"><u>ติดต่อสอบถาม</u></strong><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);">มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ห้อง Monk Chat &nbsp;มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ) วัดสวนดอก ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่&nbsp;<br /> โทร.&nbsp;086-6704579 และ 081-950-9109 Email:cmcm_cmk@hotmail.com</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);">Facebook:&nbsp;</span><a href="mailto:mpkmcu@gmail.com%20/" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);">mpkmcu@gmail.com /</a><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);">id line. 086-670-4579/&nbsp;</span><a href="http://www.mkmcu.net/" style="outline: none; text-decoration-line: none; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(245, 220, 220);">www.mkmcu.net</a></p> </div> Thu, 07 Dec 2017 15:54:00 +0700 โครงการบูรณะพระวิหารวัดบ้านงาม นครเชียงตุง รัฐฉาน http://mkmcu.net/article/topic-62792.html <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/10518641_774861755911779_7487290776194914414_n.jpg" style="width: 500px; height: 332px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/10514271_774862172578404_6892553244897045495_o.jpg" style="width: 500px; height: 332px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/10519231_774861825911772_2110481327084862392_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/10520654_774861332578488_8703407273837897457_n.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /> Sun, 09 Jul 2017 17:27:00 +0700 โครงการ ผ้าไตรมือสอง http://mkmcu.net/article/topic-8887.html <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;"><strong>โครงการ ผ้าไตรมือสอง</strong></span></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 16px;">-&nbsp; เพื่อระดมผ้าไตรที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพที่ยังใช้ได้และปัจจัย ๔ อื่นๆ ถวายให้พระภิกษุสามเณรที่ด้อยโอกาสยากไร้ ในชนบทแนวตะเข็บชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง<br /> -&nbsp; ระดมทุนทรัพย์จัดซื้อ ผ้าไตรจีวร อุปกรณ์การศึกษา ยารักษาโรค ถวายคณะสงฆ์สามเณรที่ขาดแคลนใน พม่า ลาว และไทย<br /> <br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/%E0%B8%98%E0%B8%87/13590342_1010678065705820_6245570998529162167_n(1).jpg" style="width: 500px; height: 393px;" /></span></span><br /> <br /> &nbsp;</p> Sun, 09 Jul 2017 17:23:00 +0700 โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์:นำนิสิตและประชาชนผู้มีจิตสาธารณกุศลออกบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม http://mkmcu.net/article/topic-62799.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 กฐินทานประจำปี http://mkmcu.net/article/topic-62800.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 ทำปฏิทินประจำปี http://mkmcu.net/article/topic-62801.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 กองทุนอาหารและการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส http://mkmcu.net/article/topic-62802.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการรวมน้ำใจให้คนด้อยโอกาสและยากจน http://mkmcu.net/article/topic-62803.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาว http://mkmcu.net/article/topic-62804.html <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/11155044_1600445083575642_9005744778108846048_o.jpg" style="width: 500px; height: 332px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/10945646_584372845031833_8313963674113536080_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/16142609_1181439511963007_6279475929586071863_n.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /> Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการผ้าไตรถวายพระภิกษุสามเณรที่ขาดแคลน http://mkmcu.net/article/topic-62805.html <div style="line-height: 20.8px; text-align: center;"><img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/index.jpg" style="opacity: 0.9; line-height: 20.8px; text-align: start; width: 100px; height: 119px;" /></div> <div style="line-height: 20.8px; text-align: center;"><strong>โครงการ สืบสานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำขืน-แม่น้ำม้า</strong></div> <div style="line-height: 20.8px; text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>จาริกแสวงบุญ ถวายผ้าไตรจีวรเครื่องอัฏฐบริขาร ยารักษาโรค&nbsp;</strong><br /> <strong>สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทลื้อ เมืองลา ชาวไทดอย(ลัวะ)เมืองสามท้าว และชาวไทขืน<br /> เมืองเชียงตุง</strong><br /> <strong>ณ เมืองเชียงตุง และเขตปกครองตนเองเมืองลาและเมืองสามท้าว รัฐฉาน&nbsp;</strong><br /> <strong>ระหว่างวันที่&nbsp;</strong><strong>27 พค. &ndash; 30 พค. 59</strong><br /> <strong>*********************</strong></span></span></div> <div style="line-height: 20.8px;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>1. ชื่อโครงการ</strong><br /> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; </strong><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px; text-align: center;">&nbsp;ผ้าไตรจีวรถวายเเด่พระภิกษุสามเณรที่ขาดเเคล</strong><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px; text-align: center;">น</strong><br /> <br /> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px; text-align: center;">2.&nbsp;</strong><span style="line-height: 20.8px;"><strong>ผู้รับผิดชอบ&nbsp;</strong>&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โครงการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่&nbsp;วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.<span style="line-height: 20.8px;">&nbsp;ระยะเวลาในการดำเนินการ</span></span></strong><br style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - ทุกปีการศึกษา</span></span></span><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>4. ลักษะโครงการ</strong><br style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - เป็นโครงการต่อเนื่อง<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>5.</strong></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 14px; line-height: 20.8px;">&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: 14px; line-height: 20.8px;"><font color="#000000">หลักการเเละเหตุผล</font></strong><br /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<u><span style="color: rgb(0, 0, 0);">พระภิกษุสามเณร</span></u>&nbsp; ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา&nbsp; เพราะเป็นผู้สละเพศแห่งฆราวาสสู่ความเป็นสมณะศากยบุตรถือความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสุขสงบภายในและแผ่กระจายเป็นประโยชน์สุขต่อมหาชน(พหุชน หิตาย พหุชน สุขาย) ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจึงมีหน้าที่หลักคือการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ กล่าวคือต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติ และนำหลักที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาประชาชนให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">หากแต่ในปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพุทธทายาทสืบทอดและสนองพุทธเจตนารมณ์ดังกล่าว กำลังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก</span><br style="color: rgb(0, 0, 205); font-size: 14px; line-height: 20.8px;" /> <span style="line-height: 20.8px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ดังนั้น หากในวันนี้ เรามุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยประสานกับระบบการศึกษาที่มีอยู่&nbsp; เชื่อว่าจะสามารถสร้างเพชรเม็ดงามที่จะช่วยเป็นกำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา&nbsp; เป็นที่พึงพิงของสถาบันสงฆ์ในอนาคต นำความสุขสงบและสันติสู่บุคคล สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป&nbsp;</span><span style="line-height: 20.8px;">มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการรากแก้วพุทธทายาทขึ้น&nbsp; เพื่อสร้างศาสนบุคคลให้ทำหน้าที่ดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ&nbsp; สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป</span></span></span><br /> <br /> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.2em;">6.วัตถุประสงค์</strong> <p style="line-height: 20.8px; margin-left: 40px;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1. เพื่อระดมทุน ให้เป็นกองทุน&nbsp;<strong><em>&ldquo;พุทธทายาท&rdquo;</em></strong>&nbsp;มุ่งสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา<br /> 2. เพื่อสร้างพุทธทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มชนในสังคม<br /> 3. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีพุทธอุดมการณ์และสัมมาปฏิบัติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ<br /> 4.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา และสังคม<br /> 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="line-height: 20.8px; margin-left: 40px; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>(ประวัติความเป็นมา)<br /> <span style="line-height: 20.8px;">นครเชียงตุง-เมืองลา-และเมืองสามท้าว</span></strong></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="line-height: 20.8px; margin-left: 40px;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;นครเชียงตุง(ไทเขิน) - เมืองลา(ไทลื้อ)และเมืองสามท้าว(ไทดอย) เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาในอดีต จึงมีภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกับคนไทยภาคเหนือ ปัจจุบันชาวบ้านในแถบนี้ ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ไม่ต่างจากชาวล้านนาเมื่อ ๕๐ ปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับพระพุทธศาสนา &nbsp;อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสภาพเศรฐกิจและบ้านเมืองที่ยังไม่พัฒนา(ด้านวัตถุ)เท่าที่ควร เป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์สามเณร ขาดแคลนซึ่งปัจจัยสี่ ทำให้สภาพความเป็นอยู่อัตคัดขัดสนเป็นอย่างมาก แม้แต่ไฟฟ้าวัดจำนวนมากยังไม่มีใช้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงดำเนินการโครงการจาริกแสวงบุญร่วมเกื้อหนุนพระพุทธศาสนา-ศากยบุตร ด้วยการทำบุญถวายผ้าไตรจีวรและยารักษาโรค &nbsp;ในเมืองสามต้าว เหตุเพราะเป็นเมืองที่ไม่เปิดเป็นทางการจึงยังไม่มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเดินทางไปทำบุญเช่นเมืองอื่นๆ<br /> <br /> <br /> <strong><u>กำหนดการเดินทาง</u></strong><br /> <br /> <strong><u>วันศุกร์ที่ ๒๗</u>&nbsp;(</strong><strong style="line-height: 20.8px;">เยือนถิ่นชนชาวไทลื้อ เมืองลา</strong><strong><u>)</u></strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> ๐๕.๓๐ น. ออกเดินทางจากวัดสวนดอก มุ่งหน้าสู่แม่สาย/รับประทานอาหารเช้าที่แม่สาย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /> ๐๙.๓๐ น. พิธีการผ่านแดนเข้าสู่พม่า/มุ่งหน้าสู่นครเชียงตุง ผ่านเมืองโก ท่าเดื่อและหมู่บ้านชนเผ่าเป็นระยะๆ แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพะยาก เพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติ แม่น้ำ ขุนเขาของดินแดนรัฐฉาน&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> ๑๕.๓๐ น. ถึงนครเชียงตุง จากนั้นเดินทางต่อไปสู่เขตปกครอง(ตนเอง)เมืองลา (เมืองลา เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษที่ ๔ ของพม่า จึงต้องมีไกด์ท้องถิ่นนำทาง และเนื่องจากติดชายแดนจีนชาวบ้านจึงใช้เงินหยวนเท่านั้น)ห่างจากเชียงตุง ๘๐ กม. บนเส้นทางที่รัฐบาลจีนสร้างเพื่อขนส่งสินค้า ผ่านของหุบเขาน้อยใหญ่ที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆเป็นระยะๆ/ผ่านเมืองม้า ซึ่งเป็นชุมชนไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างเข้มแข็ง<br /> ๑๘.๐๐ น. ถึงเมืองลา เช็คอินเข้าโรงแรม / รับประทานอาหารตามอัธยาศัย / ชมเมืองลายามราตรี / พักผ่อนตามอัธยาศัย<br /> <br /> <strong>วันเสาร์ที่&nbsp;</strong><strong>28 พค. 59 (ยืนเมืองลับแลไทดอย(ล๊วะ) เมืองสามท้าว)</strong><br /> <br /> ๐๖.๐๐ น. ชมตลาดเช้าไทลื้อเมืองลา มีสินค้าพื้นเมืองและของชนเผ่าที่หลากหลายและแปลกๆ ให้เลือกจับจ่ายซื้อขายเป็นของที่ระลึก / รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองสามท้าวหรือสามต้าว เป็นเมืองของพี่น้องชนเผ่าลัวะ เป็นชนเผ่าที่เดียวกันที่เคยอาศัยอยู่เมืองเชียงใหม่ เชียงรายและเชียงตุง ล๊วะถือว่าเป็น &rdquo;ชาติพันธ์ไต&rdquo; หรือ &ldquo;ไท&rdquo; เช่นกัน กล่าวกันว่าเมื่อครั้งที่พญามังราชเดินทัพมาถึงเมืองเชียงตุงชนชาวลัวะที่อาศัยอยู่ที่เชียงตุงเกรงกลัวต่อกองทัพพญามังราชจึงหนีขึ้นไปอยู่บนดอย ด้วยเหตุนี้ จึงมีชื่อเรียกชนเผ่านี้อีกชื่อหนึ่งว่า &ldquo;ไทดอย&rdquo; หรือ &ldquo;ไตหลอย&rdquo; ตามสำเนียงท้องถิ่น สิ่งที่พี่น้องชาวลัวะนำไปพร้อมกับการอพยพครั้งนั้นคือ&nbsp;<em>&ldquo;พระพุทธศาสนา&rdquo;</em>&nbsp;ดังจะเห็นว่า บนดอยบนเขาทุกที่ๆ มีชนชาวลัวะจะต้องมีวัดวาอารามดังเช่น วัดบ้านแงก-บ้านแสน เป็นต้น กล่าวเฉพาะ เมืองสามต้าว ปัจจุบันมีวัดอยู่ทั้งหมด ๔๓ วัด(ตามจำนวนของหมู่บ้าน)<br /> เนื่องจากยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ จึงทำให้ความบริสุทธิ์ของวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงเดิม เฉกเช่นเมื่ออดีตเหมือน ร้อยๆ ปีก่อน วัดแต่ละวัดที่แฝงฝังตัวอยู่ตามหุบเขา มีความสวยสดงดงามถูกสร้างรังสรรค์ขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาของชนชาวล๊วะ เมื่อร้อยๆปีก่อน และอนุรักษ์สืบทอดกันต่อๆมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ลื้อและเขิน จึงทำให้ตัวพระวิหารและอาคารต่างๆ ของวัดมีความงดงามอลังการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บางวัดประดับด้วยกระจกสีทำให้สว่างไสว บางวัดใช้การลงรักปิดทองเหลืองอร่าม แต่บางวัดลงชาดสีแดงสดใส แต่ละวัดที่สัมผัสจะทำให้แขกผู้ไปเยี่ยมเยือน ตะลึงกับความงดงาม จะเอิบอาบปีติกับพลังแห่งศรัทธาและหน้าบุญที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกราบไหว้ครั้งหนึ่งในชีวิต<br /> &nbsp;รับประทานอาหารกลางวันบนดอนสามท้าว / ถวายผ้าไตรจีวรพร้อมทั้งบริวารเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ ตามวัดต่างในเมืองสามท้าว/ ชมวิถีชีวิตพี่น้องลัวะและความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นแท้จริง / เย็นเดินทางกลับเมืองลา/รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน/จากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศเมืองลาในยามราตรี ชอบปิ้งในตลาดกลางคืน Night Barsa พอสมควรแก่เวลา เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย<br /> <br /> <u><strong>วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พค. ๕๙</strong></u><br /> <br /> <strong>๐๗.๐๐ น</strong>. รับประทานอาหารเช้า ชมชายแดนเมืองลาและจีนแผ่นดินใหญ่ /&nbsp; เก็บภาพชายแดนของหลักกิโลเมตรที่ ๑ สู่ประเทศจีน สักการะพระธาตุจินตะหรือวัดพระธาตุหลวงเมืองลา(เจดีย์ทอง)หรือเรียกกันว่าวัดจินตะ เจดีย์มิตรภาพ จีน-พม่า ที่สวยงามมาก ด้านในพระเจดีย์&nbsp; มีการจำลองสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์-ท่องเที่ยวของแต่ละรัฐของพม่ามาแสดงไว้เสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวทั่วประเทศพม่า&nbsp; ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองลาและเขตเมืองสิบสองปันนาของจีน ที่สวยงามเป็นธรรมชาติจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงตุง เมื่อถึงเชียงตุงเข้ากราบสักการะพระเจ้าหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุง เพื่อความเป็นสิริมงคล / / กราบนมัสการสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ประมุขสงฆ์พระสังฆราชแห่งนครเชียงตุง ณ วัดราชฐานหลวงเชียงยืน และชมวิหารของวัดที่สร้างโดยเจ้าแม่ทิพย์วรรณ ณ เชียงตุง(ณ ลำปาง) พระชายาของเจ้าพรหมลือ ณ เชียงตุง อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง พร้อมทั้งสักการะพระพุทธรูปโบราณปางดีดน้ำมนต์ / ชมหอคำหลวง(คุ้มเจ้าฟ้าเชียงตุงในอดีต) ที่ถูกทางรัฐบาลทหารพม่าทุบทำเป็นโรงแรม และหอเจ้าฟ้าที่ยังคงสะภาพเดิมอีกหลังหนึ่ง /กราบนมัสการพระครูบาสาม โชติโก เจ้าอาวาสวัดราชฐานหลวงหัวข่วง ซึ่งเป็นสำนักเรียนและศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาฝ่ายไทเขินพร้อมกับ<strong><u>ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนสมบททุนการก่อสร้างกุฏีสงฆ์ของวัด ชมการแสดงวัดฒธรรมและศิลปะการฟ้อนรำของชาวเชียงตุงและล้านนา</u></strong><br /> ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารค่ำ / กลับเข้าที่พักโรงแรม / พักผ่อนตามอัธยาศัย<br /> <br /> <strong><u>วันจันทร์ที่ ๓๐ พค. ๕๙</u></strong><br /> <br /> ๐๖.๐๐ น. ถวายผ้าไตรจีวรและภัตตาหารเช้าจำนวน ๓๐๐ กว่ารูป ที่วัดธัมโมตะยะ<br /> ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม /เช็คเอท์ / ชมหนองตุง(หนองน้ำ ๑ ใน ๙ หนองของเชียงตุง / / ซื้อของฝากที่กาดหลวงเชียงตุง เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงตุง มีสินค้าให้เลือกมากมายและหลากหลาย ทั้งสิ้นค้าในท้องถิ่น สินค้าจากพม่า จีนและไทย /ออกเดินทางกลับไทย ถึงแม่สายเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. /&nbsp; เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.<br /> &nbsp;<br /> <br /> <u><strong>สิ่งที่ควรนำติดตัวไป</strong></u><br /> ไฟฉาย / ยารักษาโรคประจำตัว / ร่ม / ของใช้ส่วนตัว / รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ารัดส้น / ผ้าปิดจมูก /พัด และ เงินสดสำหรับใช้จ่าย(อัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ บาท= ๓,๓๐๐ จ๊าด) / สิ่งของร่วมทำบุญเช่น เทียนเล่มเล็ก ยารักษาโรค(ยาพารา ยาธาตุน้ำขาว ยาหอม พาสเตอร์ปิดแผล) เสื้อผ้า ขนมเด็ก เป็นต้น<br /> <br /> <br /> <strong><u>เอกสารประกอบการเดินทาง</u></strong></span></span></p> <ol> <li value=""><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็น ๑ ชุด</span></span></li> <li value=""><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๓ ใบ</span></span></li> <li value=""><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">บัตรประชาชนตัวจริงให้นำไปในวันเดินทาง&nbsp;<strong><em><u>ห้ามลืม</u></em></strong></span></span></li> </ol> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><u><strong>ค่าใช้จ่ายเพื่อจาริกแสวงบุญ ๗,๐๐๐.- บาท(เจ็ดพันบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้&nbsp;</strong></u></span></span> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><u><strong>(พักเดี่ยวเพิ่ม ๑,๕๐๐.- บาท)</strong></u></span></span></div> <ol> <li value=""><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง &nbsp;๒.ค่าที่พักโรงแรม &nbsp;๓. ค่าเอกสารผ่านแดนไทย และพม่า&nbsp; ๔. ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศพม่า(ค่าเหยียบแผ่นดิน) &nbsp;๕. ค่าผ่านด่านภายในประเทศพม่า ๖. ค่าไกด์ท้องถิ่นพม่าและเมืองลา-สามต้าว &nbsp;๗.ค่าผ่านแดนเขตปกครองตนเองเมืองลา &nbsp;๘. ค่าติดต่อประสานงาน &nbsp;๙. ค่าเข้าชมสถานที่</span></span></li> </ol> <p style="line-height: 20.8px; margin-left: 40px;"><br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><u>ติดต่อสอบถาม</u></strong><br /> มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ห้อง Monk Chat &nbsp;มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ) วัดสวนดอก ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่&nbsp; โทร.&nbsp;086-6704579 &nbsp;และ 081 950 9109 Email:cmcm_cmk@hotmail.com &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Facebook: มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง &nbsp;<a href="http://www.mkmcu.net/">www.mkmcu.net</a><br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>หมายเหตุ</strong>&nbsp;: กำหนดการจาริกแสวงบุญนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคณะญาติธรรมเป็นหลั</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20.8px;">ก&nbsp; ; สาธุ ขออนุโทนาบุญ</span></p> </div> Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 กองทุนผลิตน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน http://mkmcu.net/article/topic-62806.html <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13423902_517426815119901_6444371180006629833_n.jpg" style="width: 500px; height: 300px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13419085_517426488453267_9159749481034972396_n.jpg" style="width: 500px; height: 667px;" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13435536_517426468453269_7265892647831714152_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /><br /> <img alt="" src="http://mkmcu.net/storage/5/20916/uploads/images/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/13428613_517426685119914_6345594403443493507_n.jpg" style="width: 500px; height: 375px;" /></div> Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการจัดทำและเผยแพร่พระไตรปิฎกนานาชาติ แบบเอกสารฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://mkmcu.net/article/topic-62778.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 กองทุนรากแก้วพุทธทายาท : เพื่อถวายทุนการศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ http://mkmcu.net/article/topic-62782.html <div style="text-align: center;"><strong>โครงการรากแก้วพุทธทายาท</strong></div> <br /> <br /> <strong>1. ชื่อโครงการ</strong><br /> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รากแก้วพุทธทายาท<br /> <br /> <strong>2. ผู้รับผิดชอบโครงการ</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอก<br /> <br /> <strong>3. ที่ปรึกษาโครงการ</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใส่ข้อมูล<br /> <br /> <strong>4.&nbsp;หลักการและเหตุผล</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พระภิกษุสามเณร&nbsp; ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา&nbsp; เพราะเป็นผู้สละเพศแห่งฆราวาสสู่ความเป็นสมณะศากยบุตรถือความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสุขสงบภายในและแผ่กระจายเป็นประโยชน์สุขต่อมหาชน(พหุชน หิตาย พหุชน สุขาย) ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจึงมีหน้าที่หลักคือการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ กล่าวคือต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติ และนำหลักที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาประชาชนให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม&nbsp;<br /> หากแต่ในปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพุทธทายาทสืบทอดและสนองพุทธเจตนารมณ์ดังกล่าว กำลังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดังนั้น หากในวันนี้ เรามุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยประสานกับระบบการศึกษาที่มีอยู่&nbsp; เชื่อว่าจะสามารถสร้างเพชรเม็ดงามที่จะช่วยเป็นกำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา&nbsp; เป็นที่พึงพิงของสถาบันสงฆ์ในอนาคต นำความสุขสงบและสันติสู่บุคคล สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป<br /> มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการรากแก้วพุทธทายาทขึ้น&nbsp; เพื่อสร้างศาสนบุคคลให้ทำหน้าที่ดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ&nbsp; สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป<br /> <br /> <strong>5. วัตถุประสงค์</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. เพื่อระดมทุน ให้เป็นกองทุน&nbsp;<em>&ldquo;</em><em>พุทธทายาท&rdquo;</em>&nbsp;มุ่งสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. เพื่อสร้างพุทธทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มชนในสังคม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีพุทธอุดมการณ์และสัมมาปฏิบัติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา และสังคม<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ<br /> <br /> <strong>6. กลุ่มเป้าหมาย</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. &nbsp;การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 90 รูป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับบริจาคทำบุญ)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. จำนวนงบประมาณที่ต้องระดมเป็นทุนในแต่ละปี (ขึ้นอยู่กับผู้บริจาคทำบุญ)<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. จำนวนพระภิกษุสามเณรบวชเรียนเพิ่มขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. พระภิกษุสามเณรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนหลักพุทธธรรมในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. พระภิกษุสงฆ์ได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพุทธธรรมอย่างถูกต้องจนเป็น ศาสนทายาทที่มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการอื่นๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออบรมศรัทธาประชาชนและเยาวชนได้อย่างถูกเหมาะสมกับกาลสมัย<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. ศรัทธาประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญโดยการ สร้างศาสนทายาท สืบต่ออายุ พระพุทธศาสนา<br /> <br /> <strong>7. วิธีการดำเนินการ</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.1 สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.2&nbsp;นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.3&nbsp;กำหนดรายละเอียดการอุปถัมภ์<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำรากแก้วศาสนทายาท<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. การถวายทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ส่งเสริมการเรียนแผนกธรรม &ndash;บาลี<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ส่งเสริมการเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรมและสายสามัญ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ส่งเสริมการเรียนพระอภิธรรม/พระไตรปิฎก<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ส่งเสริมการเรียนวิปัสสนากรรมฐาน<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. ระดมทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ<br /> <br /> <strong>8.&nbsp;แผนการดำเนินงาน</strong> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:669px;" width="669"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="width:293px;">กิจกรรมการดำเนินการ</td> <td colspan="12" style="width:375px;">ระยะเวลาดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td style="width:33px;">มค</td> <td style="width:33px;">กพ</td> <td style="width:33px;">มีค</td> <td style="width:34px;">เมย</td> <td style="width:33px;">พค</td> <td style="width:33px;">มิย</td> <td style="width:33px;">กค</td> <td style="width:33px;">สค</td> <td style="width:33px;">กย</td> <td style="width:23px;">ตค</td> <td style="width:28px;">พย</td> <td style="width:28px;">ธค</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">1. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">2. ประสานงานและสร้างความเข้าใจฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3. การดำเนินงาน</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:34px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.1.&nbsp; ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.2.&nbsp; กำหนดกรอบรับสมัครและคัดเลือก</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.3.&nbsp; การมอบทุน</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:34px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">***</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.4.&nbsp; การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับทุนและแหล่งทุน</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">***</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.5.&nbsp; การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">***</td> <td style="width:28px;">***</td> <td style="width:28px;">***</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">3.6. การประสานสถานศึกษา</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">4. การติดตามประเมินผล</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">***</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">5. การสรุปผลรายงานโครงการ</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:23px;">***</td> <td style="width:28px;">***</td> <td style="width:28px;">***</td> </tr> <tr> <td style="width:293px;">7. นำพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทำงานเพื่อสังคม</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">***</td> <td style="width:34px;">***</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:33px;">&nbsp;</td> <td style="width:23px;">***</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> <td style="width:28px;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp;<br /> <strong>9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.1 ได้สืบสานอายุพระพุทธศาสนา<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.2 ได้ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและได้สร้างอุดมการณ์แห่งพุทธทายาทในการปกป้องรักษา<br /> &nbsp;<br /> <strong>10.&nbsp;อ้างอิง และ แหล่งที่มา</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใส่ข้อมูล<br /> &nbsp;<br /> <strong>11. ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ/ผู้บริจาค</strong><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ใส่ข้อมูล<br /> &nbsp;<br /> &nbsp; <div style="text-align: center;"><strong><u>รายละเอียดช่องทางการสนับสนุนโครงการ</u></strong><br /> ขอเชิญสมทบทุนกองทุนรากแก้วพุทธทายาท ได้ที่<br /> ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 471-2-32760-5</div> Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการถวายอุปกรณ์การศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนในถิ่นทุระกันดารในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง http://mkmcu.net/article/topic-62783.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อสืบสานพระศาสนา (รับเป็นเจ้าภาพได้) http://mkmcu.net/article/topic-62784.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการสร้างบ้านเด็กกำพร้า ณ บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ http://mkmcu.net/article/topic-62785.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการสร้างอาคารเรียนบ้านดอยดำ อำเภอเวียงแหง เชียงใหม่ http://mkmcu.net/article/topic-62786.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการสร้างกำแพงวัดน้ำปุ้ง นครเชียงตุง รัฐฉาน http://mkmcu.net/article/topic-62787.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการสร้างอุโบสถวัดเดื่อดอใต้ นครเชียงตุง http://mkmcu.net/article/topic-62788.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700 โครงการสร้างกำแพงวัดเดื่อดอใต้ นครเชียงตุง http://mkmcu.net/article/topic-62789.html Sun, 09 Jul 2017 17:20:00 +0700